Nokia

Asukasluku: 33 000

Nokian kulttuuripolku

Toimijat: kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut, varhaiskasvatus, perusopetus

Sisältö: Nokian kulttuuripolku on kokonaisvaltainen, eri toimijoiden tiiviissä yhteistyössä toteutettava suunnitelma lasten ja nuorten kulttuurikasvatuksesta Nokialla. Kulttuuripolkua toteuttavat Nokian kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut sekä varhaiskasvatus ja perusopetus tiiviissä yhteistyössä osana päivähoidon ja perusopetuksen arkea. Kulttuuripolku etenee varhaiskasvatuksessa teemavuosittain. Perusopetuksessa kulttuuripolku etenee luokka-asteittain ja taiteenaloittain. Kulttuuripolku on oppimisympäristö, joka tukee kasvattajien työtä, ohjaa kulttuuri- ja kirjastopalvelujen tarjontaa ja tarjoaa kasvatus- ja opetushenkilöstölle materiaalia polun toteuttamiseksi.

Kulttuuripolku keskittyy erityisesti taidetoimintaan, nokialaiseen kulttuuriympäristöön sekä suomalaiseen kulttuuriperintöön monikulttuurisuus huomioiden. Nokialaisia paikkoja, tarinoita ja toimijoita tulee tutuksi. Vaikka historia ja kotiseutu on ohjelmassa merkitty vain 6. luokalle, otetaan nokialainen toimintaympäristö sisältöinä huomioon sekä varhaiskasvatuksessa että muilla vuosiluokilla perusopetuksessa. Tavoitteena on kasvattaa omasta ympäristöstään ja kulttuuristaan ylpeitä lapsia ja nuoria. Kulttuuripolkua suunnittelevat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen Kulttuuripolkutyöryhmät, toimintaa koordinoi Nokian kaupungin kulttuuripalvelut.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus ja perusopetus (1.-9. luokat)

Nokian kulttuuripolku

Historia: Nokian kulttuuripalvelut on tehnyt ”koulu- ja päiväkotityötä” reilut 20 vuotta. Kaikilla yksiköillä on ollut kulttuurivastaavat koko tuon ajan ja he ovat toimineet yhdyshenkilöinä kulttuuripalveluiden suuntaan. Jotta toiminta nivoutuisi tiiviimmin osaksi sekä varhaiskasvatussuunnitelmaa että perusopetuksen opetussuunnitelmaa, aloitettiin yhteisen kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen talvella 2012. Varsinainen toiminta käynnistyi syyslukukaudelle 2014 koskien koko varhaiskasvatusta sekä 2., 4., 6. ja 7.luokkia. Toiminnan on tarkoitus olla luonteeltaan pysyvää, ei projekti- tai hankemuotoista.