Förbättrande av tillgången till konst och kultur för barn och unga / barnkultur

Syftet med understödet som verkställer regeringens spetsprojekt Bättre tillgång till konst och kultur är att öka möjligheterna för barn och unga att syssla med konst och kultur i anknytning till skoldagen. Med understödet stöds ordnande av hobbytimmar i anslutning till skoldagen i skolans lokaler eller i kulturlokaler i närheten av skolan samt barns och ungas fritidsaktiviteter på eget initiativ i skolans lokaler.

Understödets mål

Med understödet ökas de likvärdiga möjligheterna att utöva konst och kultur på hobbytimmar i anknytning till skoldagen i fråga om elever i årskurs 1–10. Målet är att stärka barnens och de ungas kreativitet och kulturella kompetens samt att öka kunskaperna och färdigheterna i fråga om konst och kulturarv. Målet är att stärka skolans verksamhetskultur så att den bättre stöder barnens fritidsintressen och så att skolans lokaler används mångsidigt för elevernas fritidsaktiviteter.

Med understöden minskas barns och ungas otrygghet, ensamhet och brist på sysselsättning på eftermiddagarna efter skoldagen samt främjas integrationen av invandrarbarn och -unga. Hobbytimmarna kompletterar och stöder skolans konst- och kulturfostran samt gör lärandemiljöerna inom den grundläggande utbildningen bredare och mångsidigare.

År 2017 indelas projekten i fyra grupper:

A) Kommunernas nya projekt där hobbytimmar ordnas för alla eller största delen av eleverna i den grundläggande utbildningen
B) Nya projekt där fokus ligger på elever i årskurs 7–10
C) Övriga nya projekt
D) Projekt som ansöker om fortsatt finansiering och som i den första ansökningsomgången för spetsprojektet fått understöd för läsåret 2016-2017.

Undervisnings- och kulturministeriet använder 1,9 miljoner euro för understöden.

Hur söker man om understöd?

Understöd söks via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Ansökningstid för 2017: 15.2.2017 8:00 31.3.2017 16:15

Läs mer