Helsinki

Asukasluku: 628 000

Kulttuurikasvatuksen yhteistyöohjelma ja Kultus.fi

Toimijat: Helsingin kulttuurikeskus ja Helsingin opetusviraston taide- ja kulttuuritoimijat

Sisältö:Kulttuurikasvatus Helsingissä toimii Helsingin kulttuurikeskuksen, Helsingin opetusviraston ja taide- ja kulttuuritoimijoiden välisenä yhteistyöohjelmana, jonka tavoitteena on säännöllisten ja helposti lähestyttävien toimintatapojen kehittäminen. Tavoitteena on tukea opetustyötä avaamalla opettajille taidetta oppimisympäristönä. Toisaalta kulttuuritoimijoiden kouluille suuntaamia palveluita ohjataan vastaamaan koulujen tarpeita.

Kulttuurikasvatuksen ohjausryhmä
Kulttuurikasvatuksen ohjausryhmässä määritellään yhteistyön tavoitteet ja linjaukset. Ohjausryhmään kuuluvat edustajat opetusviraston perusopetuslinjalta ja ruotsinkieliseltä puolelta ja kulttuurikeskuksesta sekä taidetoimijan edustaja.

Kulttuurikasvatuksen työryhmä
Kulttuurikasvatuksen työryhmässä sovitaan tavoitteiden ja linjausten käytännön toteutuksesta sekä pohjustetaan meneillään olevia ja tulevia yhteisiä hankkeita. Työryhmään kuuluu jäseniä sekä opetusvirastosta että kulttuurikeskuksesta.

Kulttuurikasvatuksen foorumi
Kulttuurikasvatuksen foorumi on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva opetusviraston, kulttuurikeskuksen ja taide- ja kulttuuritoimijoiden vuorovaikutusverkosto, jossa käsitellään ajankohtaisia kulttuurikasvatuksen kysymyksiä ja sovitaan yhteistyöstä.

Kultus: Kultus.fi-sivusto kokoaa pääkaupunkiseudun ajankohtaisen, lapsille ja nuorille suunnatun taide- ja kulttuuritarjonnan kaikkien ulottuville ikäryhmittäin, teemoittain ja taidealoittain luokiteltuna. Kultuksessa ilmoitetaan erityisesti koululaisryhmille soveltuvista tapahtumista sekä taide- ja yleisökasvatusprojekteista. Lisäksi sivuilta löytyy tietoa opettajien koulutuksista ja opettajille tarkoitetuista infotilaisuuksista. Kultus antaa ehdotuksia taiteen ja kulttuurin hyödyntämiseksi eri aineiden ja oppimiskokonaisuuksien ilmiöpohjaisessa opetuksessa.

Kohderyhmä: perusopetus (1.–9.)

Kulttuurikasvatus Helsingin peruskouluissa / Kulttuurin käsikirja opettajille –kirja

Kultus.fi, Pääkaupunkiseudun kulttuuritarjonta lapsille ja nuorille

Kulturkalender Kultus och Kulturhandbok för läraren – Kulturpedagogik i grundskolorna i Helsingfors -bok

Kulttuurikasvatusyhteistyön taustaa Helsingissä
Yhteistyön puitteissa on toteutettu Kulttuurikasvatus Helsingin peruskouluissa – Kulttuurin käsikirja opettajille -kirja vuonna 2011. Sitä olivat laatimassa Helsingin kaupungin kulttuurikeskus, opetusvirasto, taidemuseo, kirjasto, kaupunginmuseo, liikuntavirasto ja nuorisoasiainkeskus. Kulttuuria kouluihin oli yksi kärkihanke kaupungin Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 2009–2012. Kulttuuria kouluihin -hanke oli yksi Helsingin kulttuuristrategian 2012-2017 keskeisistä toimenpide-ehdotuksista. Merkittävänä toimenpiteenä hankkeen edistämiseksi Helsingin opetusvirasto aloitti koululuokkien kulttuurikäyntien määrään perustuvan opettajien tulospalkkauksen vuonna 2012.

Taide- ja kulttuurikasvatuksen asemaa osana helsinkiläisten koulujen opetusta ja ilmiöpohjaista oppimista on tuettu myös koulu ja luokkakohtaisten kulttuurikasvatussuunnitelmien avulla. Koulut laativat toimintasuunnitelmaansa kulttuuriosion, johon kirjataan esimerkiksi yhteistyö taidelaitosten kanssa. Näin kulttuuri tulee näkyväksi osaksi koulun toiminnan suunnittelua. Koulun oppilaat voivat osallistua kulttuuritoiminnan suunnitteluun.