Kulttuurijärjestöt ja -säätiöt

Finland Festivals

Finland Festivals kokoaa Suomen parhaat ja kiinnostavimmat festivaalit. Musiikin eri lajien lisäksi mukana on niin tanssin, teatterin, kirjallisuuden, kuvataiteen, elokuvan kuin lastenkulttuurinkin tekijät. Finland Festivals toimii kulttuurin ja matkailun alalla ja sen tärkeimmät tehtävät ovat festivaalien edunvalvonta, markkinointi, tiedotus, tiedonkeruu ja tutkimus sekä koulutus.
http://www.festivals.fi

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

Ungdomsföreningsrörelsens centralorganisation är Finlands Svenska Ungdomsförbund. FSU:s viktigaste uppgift är att bevaka ungdomsföreningarnas intressen och skapa förutsättningar för en dynamisk UF-verksamhet i Svenskfinland. FSU sköter om intressebevakning, information, service och rådgivning, nordiskt samarbete och internationell verksamhet och genomför större projekt.
www.fsu.fi

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on valtakunnallinen alan tuki- ja tuottajaorganisaatioiden keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää kulttuuri- ja taidealan kokonaistalouden kasvua, taloudellisia toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnallista asemaa.

Nuori Kulttuuri -säätiö

Nuori Kulttuuri on nuorten omaehtoista taiteen tekemistä tukeva organisaatio, joka tukee uutta ja kokeilevaa kulttuuria. Nuori Kulttuuri on kulttuurisen nuorisotyön muoto, jolla innostetaan nuoria kulttuurisiin harrastuksiin asuinpaikasta, koulutuksesta, etnisestä, kielellisestä tai sosioekonomisesta taustasta riippumatta.
http://nuorikulttuuri.fi

Suomen Nuorisoseurat

Suomen Nuorisoseurojen toiminnan pääpainotuksena ovat kulttuurinen lapsi- ja nuorisotyö sekä eri sukupolvia yhdistävä, yhteisöllinen harrastustoiminta. Harrastustoiminnan tukemiseksi Suomen Nuorisoseurat järjestää ohjaajakoulutusta, tuottaa aineistoja sekä järjestää valtakunnallisia tapahtumia.
http://www.nuorisoseurat.fi

Taiteen perusopetusliitto TPO ry

Taiteen perusopetusliitto TPO ry edistää kouluajan ulkopuolella järjestettävää eri taiteenalojen opetusta lapsille ja nuorille. Liiton toimintaa ohjaa näkemys, että korkeatasoinen taidekasvatus on jokaisen lapsen ja nuoren perusoikeus.
http://www.artsedu.fi

Valhalla / Pohjoismaiden ministerineuvoston lasten- ja nuortenkulttuurin portaali

Valhalla on Pohjoismaisen ministerineuvoston lasten- ja nuortenkulttuurin portaali. Portaali kertoo, mitä nuorten Pohjolassa tapahtuu arkkitehtuurin ja muotoilun, kuvataiteiden, tanssin ja teatterin, monikulttuurisuuden, elokuvan ja median, tutkimuksen ja koulutuksen, leikin ja liikunnan sekä kirjallisuuden ja musiikin alueella.
http://valhalla.norden.org

 

Kulttuurijärjestöt, kuvataide

Kuvataidekoulujen liitto

Kuvataidekoulujen liitto on lasten ja nuorten kuvataidekoulujen ja arkkitehtuurikoulujen taustajärjestö.
http://youngart.fi

Kuvittajat ry

Kuvittajat ry toimii kuvittajien työn ja kuvitustaiteen arvostuksen kohentamiseksi sekä kuvituksen tutkimuksen ja koulutustoiminnan parantamiseksi Suomessa. Kuvittajat järjestää kuvitusnäyttelyitä ja koulutustoimintaa jäsenilleen, jakaa kuvittajien toiminta- ja työskentelyapurahoja.
http://kuvittajat.fi

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry on valtakunnallinen taiteilijaseurojen kattojärjestö. SKjL on Suomen Taiteilijaseuran liittojäsen. Liiton keskeisenä tehtävänä on kuvataiteilijoiden alueellinen edunvalvonta.
http://www.skjl.fi

Suomen sarjakuvaseura ry

Suomen sarjakuvaseura ry toimii sarjakuvan tekijöiden, lukijoiden, keräilijöiden, kriitikoiden, kääntäjien ja tutkijoiden yhdistyksenä. Seuran tarkoitus on lisätä sarjakuvan arvostusta. Toiminnalla halutaan edistää hyvän sarjakuvan tuntemusta ja sarjakuvien kriittistä lukemista. Syyskuussa järjestettävät Helsingin sarjakuvafestivaalit on Pohjoismaiden suurin sarjakuvatapahtuma.
http://www.sarjakuvaseura.fi
http://sarjakuvakeskus.fi

 

Kulttuurijärjestöt, esittävä taide

Assitej Suomi – Assitej Finland rf

Suomen Assitej ry on lasten- ja nuortenteatterijärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on tukea lapsille- ja nuorille suunnatun korkeatasoisen teatteritaiteen tekemistä. Suomen Assitej edistää lasten- ja nuortenteatteritietoutta ja niiden arvostusta suomalaisella teatterikentällä.
http://www.lastenteatteri.fi

Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ry

ETOL ry on teatteri- ja sirkustaiteen taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten etujärjestö.
http://www.etol.fi

FIDEA Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto ry

FIDEAn tarkoituksena on edistää ja kehittää draama- ja teatterikasvatusta maassamme sekä toimia teatterin ja draaman opetusalan ammattilaisten ja yhdistysten yhteistyötahona ja keskustelufoorumina.
http://fideafinland.weebly.com

Föreningen drama och teater DOT rf

Liitto järjestää draamaopetusta päiväkodeissa, esikoulussa, alakoulussa, yläkoulussa, lukioissa sekä toisen asteen koulutusta, opettajien jatkokoulutusta, kursseja ja seminaareja. DOT kehittää draaman opetussuunnitelmia päiväkodeissa, esiopetuksessa ja peruskouluissa, sekä taiteen perusopetuksen parissa.
http://www.dotdot.fi

Suomen harrastajateatteriliitto

Suomen Harrastajateatteriliitto kehittää suomalaisen harrastajateatteritoiminnan taide- ja yhteisökasvatuksellista sekä taiteellista osaamista. Liitto tekee tunnetuksi ja edistää harrastajateatterin yhteiskunnallisia merkityksiä ja arvostusta, teatterikasvatuksen eri muotoja ja harrastajateatteritoiminnan kulttuurisia vaikutusmahdollisuuksia sekä Suomessa että ulkomailla.
http://www.shtl.fi/

Suomen nuorisosirkusliitto

Suomen Nuorisosirkusliiton (SNSL) tarkoituksena on edistää nuorisosirkusharrastusta ja sirkusharrastajien asemaa Suomessa. Liitto kokoaa yhteen alan harrastajat ja ammattilaiset sekä pyrkii lisäämään ja kehittämään harrastustoimintaa. Liitto edustaa sirkuskouluja ja kerhoja eri puolilta maata sekä valvoo yleisiä ja yhteisiä etuja.
http://www.snsl.fi

Suomen teatterit ry

Suomen Teatterit ry (STEFI) on suomalaisten ammattiteattereiden
edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsenteattereiden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa.
http://www.suomenteatterit.fi

Suomen Unima ry

Suomen Unima ry kuuluu kansainväliseen nukketeatteriliitto UNIMAAN noudattaen sen toimintaperiaatteita ja sääntöjä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää nukketeatteria eri tavoin Suomessa ja ulkomailla sekä kehittää nukketeatterialan kansainvälistä yhteistyötä.
http://www.unima.fi/

Teatterikeskus ry

Teatterikeskus ry vahvistaa ryhmämuotoisten ammattiteattereiden ja -ryhmien asemaa Suomessa. Teatterikeskuksen tehtävänä on edistää jäsenteattereidensa välistä yhteistyötä, kehittää ekologisesti järkevämpää tuotantotapaa ja tuottaa jatkuvasti uusiutuvaa ja uutta luovaa teatteritaidetta.
http://www.teatterikeskus.fi

 

Kulttuurijärjestöt, käsityötaide ja muotoilu

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry

Taitojärjestö on aktiivinen palveluiden tuottaja ja kehittäjä, joka edistää käsityökulttuuria taitona ja elinkeinona. Taitoyhdistykset tuottavat monipuolisia palveluja käsityön harrastajille ja ammattilaisille.
http://www.taito.fi

 

Kulttuurijärjestöt, musiikki

Finlands svenska folkmusikinstitut

Folkmusikinstitutet fungerar som ett informationscentrum för den finlandssvenska folkmusiken. Institutet betjänar musikutövare, allmänhet, forskare, studerande, föreningar, massmedier med flera. Folkmusikinstitutet ordnar seminarier, kurser och visstugor. Folkmusikinstitutet samarbetar gärna kring olika forsknings- och insamlingsprojekt som rör finlandssvenska musik- och danstraditioner.
http://www.sls.fi

Gramex

Gramex ry on esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys. Se edustaa kotimaisia ja ulkomaisia esittäviä taiteilijoita ja äänitteiden tuottajia sekä palvelee musiikkia käyttäviä yrityksiä ja yhteisöjä. Gramex valvoo ja edistää äänitteillä esiintyvien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeuslaissa säädettyjä oikeuksia, kerää heille korvauksia ja edistää alan toimintaedellytyksiä.
http://www.gramex.fi

Kansanmusiikki-instituutti ry

Kansanmusiikki-instituutti on suomalaisen kansanmusiikin ja tanssin tutkimus-, tiedotus- ja palvelukeskus. Kansanmusiikki-instituutin arkisto ja käsikirjasto ovat kaikkien käytettävissä. Aineisto koostuu ääni- ja kuvanauhoista, valokuvista, kirjallisuudesta ja lehtileikekokoelmasta. Kansanmusiikki-instituutti julkaisee äänitteinä arkistonauhoituksia ja uutta kansanmusiikkia sekä mm. nuottikirjoja ja tieteellisiä julkaisuja kansanmusiikin ja kansanperinteen alalta.
http://www.kansanmusiikki-instituutti.fi

Konserttikeskus ry

Konserttikeskus järjestää konsertteja ja musiikkityöpajoja kouluihin ja päiväkoteihin eri puolilla Suomea. Toiminnan tarkoituksena on tuoda korkeatasoista elävää musiikkia mahdollisimman monien lasten ja nuorten kuultavaksi täydentäen samalla koulujen musiikkikasvatusta.
http://www.konserttikeskus.fi

Maailman musiikin keskus

Maailman musiikin keskuksen keskeinen tehtävä on koota, tallentaa ja jakaa tietoa maailman musiikkikulttuureista. Toiminnan tavoitteena on kasvattaa musiikin kuulija-, tutkija- ja -tekijäkunnan ymmärrystä eri musiikeista yksilöiden ja yhteisöjen arvojen sekä merkitysten välittäjänä ja identiteettien vahvistajana. Näin instituutti pyrkii musiikin kautta edistämään ihmisten välistä ymmärrystä yli kulttuurirajojen. Toiminnallaan instituutti pyrkii edistämään tasa-arvoa ja kulttuurien välisiä kohtaamisia ja kunnioitusta.
http://www.globalmusic.fi

Musiikin edistämissäätiö MES

Musiikin edistämissäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea kotimaista monimuotoista musiikkia. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla avustuksia ja apurahoja tai muutoin edistämällä ja tukemalla taloudellisesti suomalaiseen musiikkiin liittyviä elävän musiikin tilaisuuksia, musiikkitallenteiden tuottamista, musiikin markkinointia ja vientiä, kustannustoimintaa, koulutusta, tutkimusta ja kehitystoimintaa.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/

Musiikkia nuorille ry

Musiikkia Nuorille ry ohjaa, kehittää ja ylläpitää lasten ja nuorten musiikkiharrastusta sekä tekee musiikkia monipuolisesti tunnetuksi lasten ja nuorten keskuudessa. Musiikkia Nuorille ry myöntää avustuksia lapsille ja nuorille suunnatun elävän musiikin konserttien järjestämiseen tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen, jolla ohjataan, kehitetään ja ylläpidetään lasten ja nuorten musiikkiharrastusta sekä tehdään musiikkia monipuolisesti tunnetuksi lasten ja nuorten keskuudessa.
http://musiikkianuorille.planeetta.com

Rytmi-instituutti

Rytmi-instituutti on populaarimusiikin koulutus- ja tutkimuslaitos. Instituutin tehtäviin kuuluu populaarimusiikin koulutus-, tutkimus-, julkaisu- ja tiedotustoiminta, sekä alan kansainvälisten ja kotimaisten suhteiden ylläpitäminen. Rytmi-instituuttia ylläpitää Rytmi-instituutin kannattajayhdistys ry.
http://www.rytmi-instituutti.fi

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry

Suomen musiikkioppilaitosten liitto (SML) on musiikkioppilaitosten yhteinen kattojärjestö. Liiton tehtävänä on opetuksen valtakunnallinen kehittäminen sekä musiikkioppilaitosten yhteistyön ja musiikkioppilaitosten taiteellisen ja ammatillisen tason vahvistaminen.
http://www.musicedu.fi

Suomen sinfoniaorkesterit ry

Suomen Sinfoniaorkesterit ry edistää ja kehittää maamme sinfonia- ja kamariorkesteritoimintaa sekä valvoo orkestereiden etuja ja oikeuksia.
http://www.sinfoniaorkesterit.fi

Suomen Työväen Musiikkiliitto STM ry

Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) ry on valtakunnallinen harrastajamusiikkijärjestö. STM:n tarkoituksena on tukea ja kehittää musiikin harrastustoimintaa suomalaisten keskuudessa. Jäsenkuoroissa ja -orkestereissa musiikkia harrastaa noin 3000 suomalaista.
http://www.musiikkiliitto.fi

Teosto

Teosto on musiikintekijöiden järjestö, joka edustaa kotimaisia ja ulkomaisia säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikinkustantajia. Teoston tavoitteen on, että Suomessa on hyvät edellytykset työskennellä luovalla alalla ja tehdä musiikkia ammattimaisesti. Musiikintekijöiden lisäksi kumppaneita ovat musiikin käyttäjät.
https://www.teosto.fi/

 

Kulttuurijärjestöt, sanataide ja kirjallisuus

Lastenkirjainstituutti

Lastenkirjainstituutti (LKI) on valtakunnallinen lasten- ja nuortenkirjallisuuden sekä lastenkirjataiteen edistämis- ja tiedotuskeskus ja erikoiskirjasto. Instituutti palvelee alan ammattilaisia, harrastajia sekä tiedotusvälineitä lasten- ja nuortenkirjallisuutta koskevissa kysymyksissä.
http://www.lastenkirjainstituutti.fi

Lukukeskus ry

Lukukeskus on lukemista edistävä järjestö ja kirjailijavierailujen välittäjä. Lisäksi se järjestää lukukampanjoita ja toimii lukemisen ja lukutaidon asiantuntijajärjestönä. Lukukeskus huomioi erityisesti lasten ja nuorten lukemisen edistämisen.
http://www.lukukeskus.fi

Nuoren voiman liitto

Nuoren Voiman Liitto on valtakunnallinen kirjallisuusjärjestö, joka elävöittää suomalaista kulttuuria tapahtumillaan, kirjoittajakoulutuksellaan ja kulttuurilehdillään. Liitto on ollut aktiivisten kirjoittajien, esiintyjien ja lukijoiden yhteisö jo 1900-luvun alkupuolelta.
http://www.nuorenvoimanliitto.fi

Suomen kirjastoseura ry

Suomen kirjastoseura ry tavoitteena on edistää kirjastoalan näkyvyyttä ja valvoa alan etua, tehdä tunnetuksi kirjastojen merkitystä yhteiskunnassa, tukea alalla toimivien ammattitaidon kehittämistä sekä osallistua kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
http://suomenkirjastoseura.fi

Suomen koulukirjastoyhdistys

Suomen koulukirjastoyhdistys ry – Finlands skolbiblioteks förening rf tarjoaa keskustelufoorumin koulukirjastotyötä tekeville. Jäsenille järjestetään tapaamisia ja opintokäyntejä. Yhdistyksen tarkoitus on välittää tietoa koulukirjaston tarpeellisuudesta nykykoulussa ja vaikuttaa osaltaan kansalliseen koulutuspolitiikkaan koulukirjastojen aseman vahvistamiseksi.
http://suomenkoulukirjastoyhdistys.fi

Suomen sanataideopetuksen seura ry

Suomen sanataideopetuksen seura ry on valtakunnallinen sanataiteen ja erityisesti sen opetuksen sisältöjen kehittäjä ja harrastusmahdollisuuksien edistäjä.
http://www.sanataide.fi/

 

Kulttuurijärjestöt, tanssi

Suomen tanssioppilaitosten STOPP liitto ry

Suomen tanssioppilaitosten liitto, STOPP ry on tanssioppilaitosten yhteistyöelin ja etujärjestö, joka palvelee tanssinopetuksen kentän tarpeita. Vuosittaisten tanssin yhteisnäytösten järjestäminen on tärkeä ja näkyvä osa STOPPin toimintaa ja lisäksi liitto järjestää koulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista oppilaitosten rehtoreille ja muulle henkilöstölle.
http://tanssioppilaitostenliitto.com

 

Kulttuurijärjestöt, elokuva ja media

AV-arkki suomalaisen mediataiteen levityskeskus

AV-arkki edistää mediataiteen ja mediakulttuurin asemaa yleisesti. AV-arkin toimialaan kuuluu myös mediataiteen julkaisutoiminta. Kulttuurivientiorganisaationa AV-arkki levittää suomalaista mediataidetta kotimaassa ja kansainvälisesti. Festivaalien, museoiden, näyttelyiden ja tapahtumien lisäksi AV-arkki levittää mediataidetta kotimaassa mediakasvatus- ja opetustarkoituksiin.
http:/www.av-arkki.fi/fi/

Suomen elokuvakontakti ry

Suomen elokuvakontakti on elokuvantekijöiden levitysjärjestö, joka vuokraa elokuvia kaikkialle Suomessa. Tarjonta sisältää dokumentteja, animaatioita, fiktiivisiä lyhytelokuvia, musiikkivideoita sekä kokeellisia elokuvia. Elokuva-arkisto sisältää myös ison määrän laadukkaita lastenelokuvia.
http://www.elokuvakontakti.fi

Koulukino ry

Koulukino on valtakunnallinen elokuvakasvatusyhdistys, joka kannustaa kouluja elokuvan pariin ja tarjoaa opettajille elokuvakasvatuksen välineitä. Tavoitteena on tuoda koululaiset elokuvateatterielämyksen äärelle ja opettajat käsittelemään nähtyä jälkikäteen yhdessä oppilaiden kanssa.
http://www.koulukino.fi

Mediakasvatuskeskus Metka

Mediakasvatuskeskus Metkan tavoitteena on mediakasvatuksen kehittäminen Suomessa. Tavoitteena on lasten, nuorten ja kasvattajien mediakasvatustaitojen kehittäminen, lasten ja nuorten mediakulttuurin esille nostaminen, lasten ja nuorten oman mediatuottamisen edistäminen ja kriittisen medialukutaidon edistäminen.
http://mediametka.fi

 

Kulttuurijärjestöt, museoala

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry

Pedaali ry:n tavoitteena on edistää museopedagogista toimintaa, vahvistaa yleisötyötä tekevien ammatillista identiteettiä ja arvostusta, sekä tukea jäsentensä ammatillista kehittymistä. Yhdistys toimii alan keskustelufoorumina ja tarjoaa jäsenistölleen koulutusta ja verkostoja.
http://www.pedaali.fi

Suomen museoliitto ry

Suomen museoliitto on museoalan keskusjärjestö, museoiden yhteistyöelin ja edunvalvoja. Liiton yhteisöjäsenet ylläpitävät ammattimaisesti hoidettuja museokohteita, kuten kulttuurihistoriallisia museoita, taidemuseoita ja tiedekeskuksia. Liiton tehtävänä on tehostaa yhteydenpitoa museoiden kesken ja järjestää museoalan koulutusta.
http://www.museoliitto.fi

 

Kulttuurijärjestöt, kulttuuriperintö

Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura edistää kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatusta. Toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kulttuurista osaamista ja osallisuutta sekä kulttuuristen oikeuksien toteutumista. Seura toteuttaa kehittämisprojekteja, antaa lausuntoja sekä on jäsenenä useissa asiantuntijatyöryhmissä.
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi