Lapsi- ja nuorisotyö

Allianssi ry

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Sen jäseniä ovat valtakunnalliset nuoriso- tai kasvatusalan järjestöt. Allianssin tarkoituksena on edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainväliseen toimintaan. Allianssi palvelee nuorisojärjestöjä ja nuorisotyötä.
http://www.alli.fi

Ensi- ja turvakotien liitto

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä sekä ehkäistä perheväkivaltaa. Liitto vaikuttaa lapsia ja perheitä koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun.
http://www.ensijaturvakotienliitto.fi

Kansallinen lastenliitto ry

Kansallinen lastenliitto on valtakunnallinen lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö, joka toimii ympäri Suomea järjestäen kaikille avointa kerho- ja leiritoimintaa. Lisäksi liitto jräjestää koulutuksia, retkiä ja teemapäiviä.
http://www.lastenliitto.fi/

Kehittämiskeskus Opinkirjo

Kehittämiskeskus Opinkirjo (Kerhokeskus – koulutyön tuki ry) on jäsenjärjestöjensä muodostama lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö, joka toimii opetuksen ja kasvatuksen alalla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Opinkirjo on nuorisotyön, nonformaalin ja formaalin kasvatuksen kehittämiskeskus, joka uudistaa, linjaa ja arvioi oppimisympäristöjen kehittämistä kumppaninaan vahva asiantuntijaverkosto.
http://www.opinkirjo.fi

Lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkosto

Lapsenoikeudet.fi on lapsen oikeuksiin ja lapsen oikeuksien sopimukseen liittyvää tietoa kokoava sivusto. Sivuston toteuttaja ja ylläpitäjä on Lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkosto. Verkoston toimintaa koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto.
www.lapsenoikeudet.fi

Lastensuojelun keskusliitto

Lastensuojelun Keskusliitto edistää ja kehittää järjestöjen, kuntien ja valtiovallan yhteistyötä lastensuojelun alalla. Keskusliiton tärkeimpiä tehtäviä on ajaa lapsen etua, vaikuttaa yhteiskuntapoliittisesti lapsia koskevassa päätöksenteossa ja yhdistää eri tahojen lastensuojeluasiantuntemus.
http://www.lskl.fi/

Mannerheimin lastensuojeluliitto MLL

Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL on avoin ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL vaikuttaa lapsi- ja perhepoliittiseen päätöksentekoon. Liitto muistuttaa, että päätöksenteossa on otettava huomioon lapsen oikeudet ja arvioitava päätösten lapsivaikutukset.
http://www.mll.fi

Pelastakaa lapset ry

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.
http://www.pelastakaalapset.fi

Setlementtiliitto

Setlementtiliiton perustehtävä on edistää setlementtiarvojen mukaista toimintaa, tukea paikallisia setlementtejä asiantuntijapalveluilla sekä koordinoida valtakunnallisia hankkeita. Setlementtityön tavoite on edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.
www.setlementtiliitto.fi

Suomen lasten ja nuorten säätiö

Suomen lasten ja nuorten säätiö edistää nuorten hyvinvointia ja sosiaalista vahvistumista luovilla ja toiminnallisilla menetelmillä. Säätiö kehittää ja toteuttaa nuorten elämäntaitoja vahvistavia hankkeita sekä tukee harkitusti muiden hyviä hankkeita. Säätiö tuo toiminnassaan esiin nuorten näkökulmia ja nuoriin liittyviä kysymyksiä.
http://www.nuori.fi

Suomen 4H-liitto

Lapsi- ja nuorisojärjestönä 4H:lla on kasvatustehtävä. 4H:n kasvatustavoitteena on lapsen ja nuoren kasvu aktiiviseksi, vastuulliseksi ja yritteliääksi. 4H-liitto auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen mielekästä tekemistä ja monipuolisen harrastuksen.
www.4h.fi/

UNICEF ry

UNICEF on YK:n lastenjärjestö. Työ perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. UNICEF toteuttaa pitkäjänteisiä kehitysohjelmia, jotka tukevat köyhien maiden omia rakenteita. Esimerkiksi terveys- ja koulutustyö suunnitellaan vahvistamaan valtioiden omia ohjelmia ja tavoitteita. Liitto kehittää uusia keinoja koko maailman lasten hyvinvoinnin edistämiseksi.
www.unicef.fi