Tutkimukset ja tilastot

Lastenkulttuurikeskukset tilastoivat toimintaansa yhtenäisellä tavalla. Tilastoista ilmenee kävijämäärien ja käyntikertojen lisäksi mukana olleiden taiteilijoiden määrä sekä yhteistyökumppanit paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla, ja ne julkaistaan osana valtakunnallisia Tilastokeskuksen kulttuuritilastoja. Keskusten toiminnasta on julkaistu kolme arviointiraporttia, jotka löytyvät täältä.

Useimmat lastenkulttuurikeskukset tekevät tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen kanssa. Sen myötä on syntynyt useita opinnäytetöitä lastenkulttuurikeskusten toimintatavoista.

Tietokantahaut tarjoavat parhaiten tietoa lasten- ja nuortenkulttuuriin liittyvistä tutkimuksista ja opinnäytteistä.

Lastenkulttuurin tutkimuksia ja julkaisuja tuottavia organisaatioita

Lapsuudentutkimuksen seura ry.
http://www.lapsuudentutkimus.fi/
Lapsuudentutkimuksen seura kerää lapsuudentutkimuksen tutkijoita ympäri Suomea.

Nuorisotutkimusseura ry
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/
Nuorisotutkimusseura edistää monitieteistä nuorisotutkimusta sen yhteydessä toimivan Nuorisotutkimus-verkoston kautta. Julkaisusarjasta löytyy ajankohtaisia nuoruutta koskevia väitöskirjoja, monografioita, artikkelikokoelmia ja tutkimusraportteja.

Taidepedagogit lastenkulttuurin kehittäjinä varhaiskasvatuksen arjessa
https://taikava.wordpress.com/
 Vantaan Taikava -hanke on ajankohtainen seurantatutkimus taidekasvatustoiminnan vaikuttavuudesta.

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore
http://www.cupore.fi/julkaisut.php
Cupore tuottaa tutkimustietoa, joka usein sivuaa myös lasten- ja nuortenkulttuuria.

Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuslaitos
https://www.thl.fi/fi/julkaisut
THL tuottaa vuosittain huomattavan määrän hyvinvointiin liittyviä julkaisuja.

THL:n Lastenkulttuurijulkaisuja:

Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa (2009)
Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa

Taiteen edistämiskeskus
http://www.taike.fi/fi/julkaisut
Taiteen edistämiskeskus tuottaa julkaisuja ja tilastotietoa taiteesta ja kulttuurista.

Taiteen taskurahat – lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen (2009)

Lastenkirjainstituutti
http://www.lastenkirjainstituutti.fi/julkaisut/
Lastenkirjainstituutin julkaisusarjan tarkoituksena on edistää lasten- ja nuortenkirjallisuuden tuntemusta, opetusta ja tutkimusta.

BIN Norden- pohjoismainen lastenkulttuurintutkijaverkosto
http://bin-norden.org/
BIN Norden on lastenkultturintutkijaverkosto, joka tekee laaja-alaista lastenkulttuuritutkimusta mm. lapsuuden kulttuurihistoriasta,

Lapset kertovat ja toimivat ry
http://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat
LKT:n tutkimuksen kohteena ovat erityisesti lasten ja nuorten tuottama tieto, kulttuuri ja toimintatavat sekä lasten ja aikuisten yhteistyö, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Lastenkulttuurikeskusten tutkimukset

Lapsi kuvan takana. Erityisiä piirteitä lasten valokuvailmaisussa | Setälä Päivi | 2013 | ISBN 978-952-5818-24-6
Väitöskirjatutkimus lasten valokuvailmaisusta. | Tilaa tutkimus täältä

Leikkipaikka
| toim. Setälä Päivi | 2006 | ISBN 952-5648-02-8 | Tiedustelut lastenkulttuuriverkosto@pori.fi

Taidetta Ympäri ja Ämpäri II
| toim. Ramstedt-Salonen Mirja | 2004 | ISBN 951-9355-89-8 | Tiedustelut mirja.ramstedt-salonen@pori.fi

Polku – Porin kulttuuripoliittinen ohjelma 2002 – 2008 / Lapset ja nuoret | toim. Nummelin Esko ja Setälä Päivi | 2002 | ISBN 951-9355-77-4 | Tiedustelut lastenkulttuuriverkosto@pori.fi

Hankkeissa tuotetut tutkimustulokset ja raportit

Lasten ja nuorten lukutaidon kehittämisen suuntaviivat | opetus- ja kulttuuriministeriö | Lukutaitofoorumi | 2018 |
Suuntaviivat (pdf)

Lastenkulttuurikeskukset osallisuutta tuottamassa – Huoltajien taustat ja kokemukset taide- ja kulttuurikasvatukseen osallistumisen määrittäjinä | Mari Martin | 2018 |
Tutkimus (pdf)

SATA – saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus | Elina Helén | 2016 |
SATA-hanke, esiselvitysraportti 2016 (pdf)

Tillgänglig barnkultur | Sanna Huldén ja Luckan r.f | 2016 |
Strömmande kultur (pdf)
Tillgänglig barnkultur -rapport (pdf)

Kansainväliset tutkimukset

World Health Organization (WHO)
What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review (2019)
Lataa tutkimusraportti täältä

Opinnäytetyöt

Saavutettavampaa taideopetusta erityislapsille : Case Helsingin kulttuurikeskuksen 5×2-taideopetus | Mirka Nokka 2017 | Humak |
Opinnäytetyö (pdf)

”Ei tarvitsisi aina olla mitään suurta” : Pohjois-Savon opettajien käsityksiä kulttuurikasvatuksen mahdollisuuksista ja haasteista | Liisa Hämäläinen | 2016 | Humak |
Opinnäytetyö (pdf)

Muut tutkimukset

Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua | Liisa Laitinen | 2017 | Turun AMK, Taikusydän |
Tutkimusjulkaisu (pdf)

Nuorten kokemien elämysten yksilölliset ja yhteisölliset merkitykset | Katariina Löfblom | 2013 |
Väitöskirja (pdf)

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimukset | Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuorisotutkimusverkosto, opetus- ja kulttuurministeriö sekä Valtion liikuntaneuvosto