Materiaalipankki

Tälle sivulle on koottu erilaisia verkkomateriaaleja saavutettavuuden parantamisen tueksi. Materiaalit ovat hyödynnettävissä aineiston tuottaneen tahon verkkosivuilla ilmaiseksi.

 

Säädökset ja kansainväliset sopimukset:

Perustuslaki (731/1999).

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014).

Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017).

 

Yleistä:

Valtion nuorisoneuvosto, Valtion liikuntaneuvosto ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stea: Selvitys Valtionhallinnon toimenpiteistä lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi, 2018.

Suomen Kuntaliitto: Eläköön taidekasvatus!, 2012.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Taiteen edistämiskeskus: Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma, 2017.

ArtsEqual-toimenpidesuositus: Saavutettavuus ja esteettömyys taiteen perusopetuksen lähtökohtana, 2018.

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Suositus taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa, 2018.

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus. Loppuraportti, 2014.

Tietoa YK:n vammaissopimuksesta Invalidiliiton sivuilla sekä linkki YK:n vammaissopimus käyttöön! -käsikirjaan.

Kettuki ry ja Minna Haveri: Hyviä kysymyksiä – eettinen erityistaidetoiminta, 2016.

 Kulttuuria kaikille -palvelun tietoa ja työkaluja, jotka auttavat kulttuuripalveluiden saavutettavuuden edistämisessä.

Jokitalo, Päivi: Näkymättömästä näkyväksi – palveleeko kirjasto HLBTI-asiakkaita, 2014. 

Normit nurin! -hanke: Normikriittinen opetusmateriaali Älä oleta.

Cuporen tietokortteja 3: Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus kulttuuripolitiikassa, 2017.

 

Oppaat:

Savon Vammaisasuntosäätiö ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö: Saavutettavuusopas perheentaloille, 2018.

Tampereen Taidekaari: Erityisen avoin kohtaaminen. Elämyksellinen kulttuurikasvatus museossa ja koulussa, 2008.

Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku / Lappeenrannan yleinen kulttuuritoimi: Asenteella! Tanssi- ja draamataidetyöpajojen menetelmäopas erityistä tukea tarvitseville nuorille, 2013.

Jyväskylän kaupunki / Kulttuuriaitta: Omin käsin. Menetelmäopas yhteisölliseen tekstiilitaiteen käyttöön erityisryhmien opetuksessa, 2012.

Annie Delin: Esteettömyyttä pikkurahalla, 2004

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Teatteri Telakka ry: Teatterista voimaa vuorovaikutukseen.

Kaartinen, Sini ja Linnapuomi, Aura: Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen, 2015.

Kulttuuria kaikille -palvelu: Tapahtumien saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkistuslista, 2014.

Aspa-säätiö: Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla, Opas työnantajille.

Oikeusministeriö: Tietoa yhdenvertaisuussuunnittelusta

 

Toimijoita, jotka tuottavat saavutettavia taideharrastuksia:

Vimmart – yhdenvertaisen taiteen oppilaitos

Resonaari – musiikin erityispalvelukeskus

 

Taiteen perusopetus:

ArtsEqual-toimenpidesuositus 1/2018: Saavutettavuus ja esteettömyys taiteen perusopetuksen lähtökohtana. 

Kallio, Alexis Anja: Taiteen perusopetus, tasa-arvo ja saamelaisyhteisöt Suomessa, 2017.

Pro gradu -tutkielmat ja opinnäytetyöt

Aila, Elli-Noora: Moniaistista kuvataidetta erityistä tukea tarvitsevalle lapselle. Hämeenlinnan Taidemuseon kummiluokkatoiminnan kehittäminen erityisluokille. Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014.

Aila, Elli-Noora: Erityistä tukea tarvitsevat lapset taidemuseossa: Taidemuseovierailun suunnittelu osaksi erityisopetuksen kuvataideopetusta. Lapin yliopisto, 2016.

Colliander, Marjukka: Kulttuuri ja hoiva kohtaavat. Etäkohteiden henkilökunnan toimijuus Etäevent-konserttien pilotoinnissa: Tampereen yliopisto, 2014.

Markkanen, Minna: Kansanopistojen esteettömyys erilaisten oppijoiden ja vammaisten opiskelijoiden näkökulmasta: Yhdenvertaisten opiskelumahdollisuuksien esteet. Helsingin yliopisto, 2011

Nokka, Mirka: Saavutettavampaa taideopetusta erityislapsille: Case Helsingin kulttuurikeskuksen 5×2-taideopetus. Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2017.

Suni, Liisa: Kokemuksia kansalaisopistojen esteettömyydestä Kyselytutkimus vammaisille, kuuroille, erilaisille oppijoille ja pitkäaikaissairaille opiskelijoille. Turun yliopisto, 2012.

Tschokkinen, Juuso: Suomen vammaispoliittisen ohjelman toimeenpano vammaisten lasten varhaiskasvatuksessa: Osallisuutta ja yhdenvertaisuutta oikealla asenteella. Helsingin yliopisto, 2016.

Teikari, Anne: Saavutettava etäkonsertti ja konsertti-instituution uudet määritelmät. Tampereen yliopisto, 2016.

Vuorilehto, Emmi; Åhman, Anna: Vastavalmistuneiden luokanopettajien kokemuksia inkluusiosta ja tukea tarvitsevista oppilaista. Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos Rauman kampus, 2018.

 

Artikkelit

Colliander, Marjukka: Kulttuuri ja taide hoivalaitoksessa. Laitosarjen ja kulttuuritoiminnan ideaalien kohtaamisia: Tampereen yliopisto, 2017. 

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala / Kuopion konservatorio: Musiikilla on kuntoutumista edistäviä vaikutuksia!, 28.5.2018.

 

Tutkimukset

Laitinen, Matti ja Nurmi, Kari E.: Sivistystä vapaasti kaikille? Tutkimus kansalaisopistojen ja kansanopistojen esteettömyydestä, opetus- ja kulttuuriministeriö, 2013.

 

Saavutettava viestintä:

Celian tuottama Saavutettavasti.fi on suunnattu julkisen sektorin viestijöille, jotka tekevät tai suunnittelevat verkkopalvelujen sisältöjä. Sivustolla on käytännön ohjeita siihen, miten verkkosisältöjen saavutettavuutta voi helposti parantaa.

Helsingin kaupunki; Saavutettava sisältö: Opas suunnitteluun ja sisällöntuotantoon.

Johanna Kartio / Kansalaisopistojen liiton materiaaleja: 12 askelta selkokielellä opettamiseen, 2016.

toim. Hannu Virtanen: Selkeää ja saavutettavaa viestintää – Viisi artikkelia selkoilmaisusta, Kehitysvammaliitto 2015.

Selkokeskus: Ohjeita selkokielen kirjoittamiseen.

Valtiovarainministeriön sivu, jossa on kootusti tietoa saavutettavuusdirektiivistä ja lainsäädännön tilanteesta sekä linkki VM:n saavutettavuusaiheisen uutiskirjeen tilaamiseksi.

Tietoa erilaisista apuvälineistä, joilla verkkosivuja käytetään, ja ohjeita saavutettavuuden huomioimiseksi verkkopalvelun suunnittelusta ja hankinnasta lähtien.

Facebook-ryhmä Verkkopalvelujen saavutettavuus: Julkinen ryhmä, jossa on keskustelua, linkkejä ja vinkkejä saavutettavuuden eri näkökulmista. Ryhmä on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita verkkopalvelujen saavutettavuudesta.

Väestörekisterikeskuksen tuottamat videokoulutukset:

Linnapuomi, Aura & Salonlahti, Outi: Entä saavutettavuus? Ohje kulttuurikohteen saavutettavuudesta viestimiseen, 2015. 

Salo, Outi: Viestintää kaikille – Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille, 2013. 

Viittomakielisen kirjaston asiakaspalveluvideo.

Esimerkki Tampereen Työväen Teatterin sosiaalisesta kuvakäsikirjoituksesta esitykseen tulijalle.

Verkkosisällön saavutettavuusohjeistus WCAG 2.1 (englanniksi).

Kehitysvammaliiton Papunetin suomentama ja tiivistetty versio WCAG 2.1.

Kehitysvammaliiton Papunetin saavutettavuussivusto.

• Saavutettavien verkkosivujen suunnitteluopas 

• Pikaopas kognitiiviseen saavutettavuuteen

• Saavutettavuusdirektiivi

 

Esteetön rakennettu ympäristö:

Invalidiliiton Helppo liikkua -kriteerit

Rakennetun ympäristön ESKEH-kartoituslomakkeet ja opas

Pesola, Kirsti: Esteettömyysopas; mitä; miksi; miten. Invalidiliiton esteettömyysprojekti, 2009.

Säätöä-menetelmäopas, miten huomioida asiakkaiden aistisäätelyn vaikeuksia museoissa.

Satakunnan ammattikorkeakoulu, Autismi- ja Aspergerliitto ry sekä Suomen erityisherkät ry: Tilojen esteettömyyskartoitus aistit huomioiden – Tarkistuslista avuksesi, 2014.

Leikkimistä Lastenkulttuurikeskus Rullan elämystilassa. Kuva: Taru Huokkola