Utlåtanden och ställningstaganden

Förbundet för barnkulturcenter i Finland gör utredningar, tar initiativ, ger expertutlåtanden, rekommendationer och experthjälp i frågor som gäller barn- och ungdomskultur.

Barnkulturens kommunalvalskampanj 2017

Förbundet för barnkulturcenter i Finland och dess medlemscentra vill påminna om att kommunalvalet 2017 handlar också om barnens, ungdomarnas och familjernas välmående och rätt till kultur. Att lyssna på barn och unga och att värna om konst, kultur, undervisning och fostran är investeringar i kommunernas framtid. Barnkulturcentren runt om i Finland erbjuder högklassig kultur och främjar humana värderingar och arbetar för gemenskaplighet.

Rösta för följande saker:

SWE-Sen-pituinen-se-INSTA-

1.  Det var en gång…
– Konsttjänster ska finnas nära barnet

För att barn och ungdomar ska vara jämställda, bör kultur vara en närservice i kommunerna. Tjänsterna tas dit barnen finns, vilket innebär att kommunerna bör sköta om närbibliotek, biblioteksbussar och andra kulturtjänster istället för att skära ner på dessa. Kultur och konst är något alla barn har rätt till oberoende hemort, familjens inkomster eller preferenser.

SWE-1080x1080-Pomppulinna-ei-riitä-INSTA

2. Hoppslott räcker inte!
– Barnkultur ska vara högklassigt och konstnärligt av hög kvalitet

Barnens rätt att ta del av kultur och konst finns nedtecknat i 31a artikeln i FN:s barnkonvention. Kommunernas utbud av barnkultur bör vara mer än hoppborgar och ansiktsmålning. Barnen har rätt att ta del av konst som skapats av konstnärer och konstverksamhet som leds av en professionell instruktör. Proffsen känner till konstarternas särdrag och i verksamheten ger man utrymme åt olika tankar, känslor och upplevelser. Barnkulturcentren erbjuder barnen professionell kultur.

SWE-1080x1080-lapsikin-on-kuntalainen-INSTA-

3. Ett barn = en medborgare
– Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt i beslut som fattas gällande honom/henne

Kommunen ska se till att barn och unga får sin röst hörd i beslut som gäller dem. Barnet är expert på sin egen barndom och sitt liv. Beslut och konsekvenser ska diskuteras med barn och unga. Nedskärningar i till exempel skola och småbarnspedagogik syns konkret i ungdomarnas och barnens liv. Barnens och ungdomarnas perspektiv borde beaktas också i miljöplanering. En miljö som byggs av vuxna åt vuxna ter sig väldigt annorlunda ur ett barns perspektiv.

SWEJokainen-on-tonttu-INSTA

4. Allas vår tomte
– Alla barns rätt till kultur

Med barnkulturens hjälp kan man förebygga utanförskap och bygga ett mera fördomsfritt samhälle. Barnkultur främjar gemenskap mellan barn och unga. Många elever med speciella behov har konstnärliga specialbegåvningar. Genom att uppmuntra dessa specialbegåvningar stärker man även dessa elevers identitet och självkänsla. Barn med invandrarbakgrund kan med hjälp av kultur bli styrkta i känslan av samhörighet och delaktighet i samhället. Att få en förståelse för finländsk kultur och finländska festtraditioner underlättar integreringen och bidrar till positiva känslor för hembygden. Det är kommunernas uppgift att se till att konst och kultur är en del av småbarnsfostran och den grundläggande utbildningen.

SWESoitellen-valtuustoon-INSTA

5. Ett upprop till fullmäktige
– Barn bör ha möjlighet till mångsidiga fritidssysselsättningar

Alla barn bör ges möjlighet att, i sin egen kommun, utöva konst och kultur samt delta i barnkulturcentrets verksamhet. Oberoende av föräldrarnas inkomstnivå, boendeort och intresse borde alla barn ges möjlighet att utöva konst i sin närmiljö. Ett barn som har konst som fritidssysselsättning utvecklar flera talanger parallellt. Till exempel utvecklar förmågan att spela ett instrument barnens intellekt samt inlärningsförmåga. Tänk om det växer det upp en ny Sibelius i din kommun? Vad händer om det barnet aldrig får möjlighet att prova på att spela fiol?

SWE-Persukoulu-ilman-museo-INSTA

6. Grundskola utan museibesök?
– Kulturläroplaner till alla kommuner

Kulturläroplanerna gör skolans och småbarnsfostrans kulturfostran målinriktad och jämlik. En kulturläroplan behövs i varje kommun. Planen gör barn och unga i kommunen bekanta med närområdets kultur och kulturarv.

Kulturläroplanen stöder också de lokala konstnärernas och konstinstansernas arbete. Olika konstformer uppmärksammas och på detta sätt sysselsätter barnkulturen konstnärer och pedagoger från många olika konstinriktningar. Att sysselsätta konstnärer är kommunens ansvar.

SWEMä-tein-tän-INSTA

7. Jag kan!
– Konst som görs av barn bör uppskattas

Det är viktigt för ett barns uppväxt att uppskatta den konst barn gör och att uppmuntra till kreativitet. Kommunen bör erbjuda barnen möjligheter att förverkliga sig själv konstnärligt och lyfta fram barnens konstverk. Att uppskatta barnens egen konst och att kasta ljus över den också utanför klassrummets väggar förstärker barnens självkäsla och stöder emotionella färdigheter. Den konst barn gör vidgar vyer också för vuxna.

SWE-Ihan-perhestä-INSTA

8. Familjepussel
– Familjer bör behandlas likvärdigt

Familjens väl är barnets väl.  Att ta alla slags familjer i beaktande och att stöda dem är i enlighet med barnens väl och rättigheter. I kommunernas beslutsfattande måste också andra än de traditionella familjekonstellationerna, såsom ensamstående föräldrar, regnbågfamiljer och invandrarfamiljer, tas i beaktande. Alla familjer bör ha tillgång till kommunernas grundläggande service oberoende av sin ekonomiska situation. Varje barn och varje familj skall bemötas likvärdigt och det ska vara lätt och tryggt för varje familj att delta i kommunens verksamhet och service.

 

Utlåtanden och ställningstaganden 2015-2016

SLKL:n lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjasta 1.11.2016  (på finska)

Lastenkulttuurikeskukset rasismia vastaan 5.10.2015 (på finska)